Menu

 

 

 

Cart

Извадоци од говори

 

Божествен говор

Извадоци

8 јули 2019

Сајалар, Турција

Каде што има единство и чистота, таму има божественост. Може да има единство без чистота или чистота без единство, но и во обата случаи нема да има божественост. Не е доволно ако сте во единство, треба, исто така, да сте чисти. Не е доволно само да сте чисти, треба да бидете и во единство. Многумина се во единство со светот, но не се чисти и затоа не можат да станат божествени. Од таа причина и многу криминалци се во единство! (смеа) На светов има многу добри луѓе кои сакаат да бидат добри, но не се во единство. Тие, исто така, не можат да ја досегнат божественоста.

Каков парадокс! Грешниците не можат да достигнат божественост, бидејќи имаат единство, но немаат чистота. Додека светците, исто така, не можат да достигнат божественост, бидејќи тие имаат чистота, но не и единство. Кутрата божественост! (смеа) Но, божественоста доаѓа само кај оние што се и во единство и се чисти.

На светот има многу држави; многу работи се случуваат во името на Свами. Тоа е за сите да видат дека целата работа на Свами се манифестира само таму каде што постојат и единство и чистота. Таму каде што има добри луѓе, но не работат во единство, тоа не се случува, па дури и кога мислат дека сите тие работи се важни за Свами – дека тие згради се важни или дека ашрамите се важни – бидејќи тоа значи дека тие не разбираат што е работата на Свами!

За Свами, тоа што е поважно од зградите, ашрамите или местата, се луѓето. Зарем нема празни храмови и цркви? Зарем нема места преполни со криминал? Местото само по себе нема да привлече луѓе; луѓето се тие што го создаваат местото. Преобразбата на луѓето вклучени во вршење на божествената работа е она што има значење за Бог. Тоа е она што Бог го сака.

Како да се достигне единството? Кога сте способни да мислите на другите повеќе отколку на себе, достигнувате единство. Тоа е кога сте способни да ги прифатите и да ги примите другите, да сте во единство. Кога достигнувате чистота? Кога сте способни да го направите тоа што е добро за сите, а не само она што го сакате, тогаш достигнувате чистота. Според ова, единството се достигнува кога другите ќе ги ставите на прво место, а себеси на последно; чистота се достигнува кога сте способни да го направите тоа што е добро за сите, а не она што го сакате. Кога ќе се случат овие две работи, се случува божественоста, всушност, се случуваат сите божествени дела. Кога се случуваат овие две нешта, во секого се случува преобразба и тогаш божественоста се манифестира преку целата добра работа што се случува таму.

Сите луѓе во Турција, иако на половина пат го изгубија Каја, не се откажаа од работата. Се собраа со уште поголемо единство и чистота за да овозможат да се оствари сонот на Каја.

Иако имаше многу глави, имаше само една мисла; иако имаше многу срца, имаше само едно чувство; иако имаше многу раце, имаше само една работа; иако беа вклучени многумина, сите работеа како еден.

Тоа се случи зашто секој беше спремен да ги проголта својата гордост и его, да го прегрне и прифати другиот и мислењата на другиот. Над сѐ, тие постојано имаа на ум: „Треба да го направиме тоа што е добро за сите, тоа што сака Каја, тоа што сака Свами, а не што сакаме ти или јас.“

За да го прочитате целиот говор, погледнете на:
 https://drive.google.com/file/d/1QMxAkL3m14HYfLZxnReolQcRxbUcVoAn/view