Klausimas: Per pastarąsias kelias dienas Tu ne vieną kartą sakei, kad Tavęs turime ieškoti savo širdyse ir kad Tu esi pasiruošęs atsakyti į visus mūsų klausimus. Mūsų vyresnysis brolis Izaokas Taigretas irgi sakė, kad jau daug metų jis gali Tave matyti ir kalbėtis su Tavimi viduje. Man atrodo, kad tai labai sunkiai pasiekiamas tikslas, ir norėčiau Tavęs paklausti, kokia pati didžiausia kliūtis siekiant to vidinio bendravimo su Tavimi ir ką turime daryti, kad ją įveiktume? Ačiū Tau.

Svamis: Dievas buvo ten, jūsų viduje, prieš Man ateinant; Dievas ten buvo net ir tada, kai Svamis buvo fiziniame pavidale; Dievas ten bus ir po to. Tai tas pats Dievas, kuris yra kiekviename iš jūsų. Jis prisiima daugybę pavidalų bei vardų ir pasirodo įvairiuose kraštuose, kad padėtų jums suvokti jūsų pačių Dieviškumą.

Kai Jėzus kalbėjosi su šv. Pranciškumi, iš kur Jis kalbėjo? Kai sakoma, kad Dievas kalbėjo Motinai Teresei, tai iš kur Jis kalbėjo? Visiems didiesiems šventiesiems, išminčiams ir pranašams Dievas nekalbėjo iš išorės, Jis kalbėjo iš jų vidaus. Kodėl jie galėjo išgirsti? Kas trukdo jums išgirsti tą balsą? Yra per daug triukšmo.

Jei visi esate tylūs, Mano balsą galite girdėti. Jei visi čia, šioje patalpoje, kalbate, tai kaipgi Mane girdėsite? Kai meldžiatės Man, kad vadovaučiau jums iš vidaus, iš tiesų jūs nesimeldžiate kažkam, esančiam išorėje ar toli – jūs meldžiatės savo vidiniam Dieviškumui, kad su jumis pasikalbėtų. Kad jums kalbėtų, Jis gali įgauti bet kokį pavidalą ar vardą. Bet kai Jis kalba, jūs abejojate: „Ar tai gali būti Svamis? Ar tai mano vaizduotė? Ar tai mano protas vaidina? O galbūt tai mano troškimas išgirsti Svamį verčia mane apie visa tai galvoti?“

Dvasingumo kelyje nepasitikėjimas savimi yra didžiausia kliūtis. Dažnai Aš bendrauju su jumis ir jums kalbu kaip jūsų vidinis Dieviškumas, bet kalbu ir Budos, Jėzaus, Mahometo ar Sai Babos balsu.

Tai tiesiog balsas, kuris kalba jums iš vidaus. Kai kalba – neabejokite, stenkitės suprasti, ką jis sako, nes tai, ką sako, bus naudinga ir jums, ir visiems kitiems. Kai žengsite kitą žingsnį ir imsite tai vykdyti, pasieksite ramybę. Kitą kartą melskitės tyloje. Kai nuraminsite visas savo mintis – savo proto triukšmą, iš vidaus pajausite, kas buvo pasakyta. Sekite tuo, rezultatą išvysite patys. Gyvenimas taps dideliu nuotykiu.

Problema ta, kad visame tame turite tam tikrų lūkesčių – kad turi būti matoma va taip, turi būti girdima štai taip, turi būti pasakyta tam tikru būdu. Tačiau Dievas neturi nei vardo, nei pavidalo – tai tiesiog balsas viduje, kuris pasigirsta iš giliausio širdies kampelio. Kai esate visiškai tylūs, kai nėra jokių minčių trukdžių ir esate visiškai pasiruošę vykdyti tai, ką balsas sako, tada jums taps akivaizdu, kad tai Dievo balsas. Nedarykite iš to vaikiškos pramogos; nuoširdžiai stenkitės absoliučiai tikėdami ir neabejodami. Tada patys suprasite.

Jūsų pilvas žino, kiek suvalgėte. Niekas niekaip negali iš išorės pamatuoti, ar jūsų alkis numalšintas, ar ne. Panašiai, kai Dievas kalbės viduje, jūsų širdis žinos, kad tai Dievas, ir būtent taip jūs sužinosite, kad tai yra Dievas. Neabejokite, būkite tylūs ir pasiruošę vykdyti tai, ką išgirstate; nežaiskite su tuo. Tada žinosite, kad tai yra Dievas.

Programa jaunimui Romoje, Italijoje, 2016 m. balandžio 20 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Italijoje 2016 m. balandžio mėn., p. 54–55

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Žodis „guru“ sudarytas iš dviejų skiemenų – „gu“ ir „ru“. „Gu“ reiškia tamsą, kuri simbolizuoja neišma­nymą. „Ru“ reiškia „išsklaidyti tamsą“. Taigi guru reiškia „tas, kuris išsklaido tamsą“. Tai visiems žinoma, bet Svamis nori jums priminti svarbų dalyką – kad tikrasis guru yra tas, kuris išsklaido neiš­manymo tamsą.

Mokytojas yra tas, kuris moko tam tikro mokslo ar meno, pavyzdžiui, matematikos, anglų kalbos, chemijos, informatikos, muzikos ar sporto. Mokytojas suteikia žinių apie pasaulį, kuriame gyvenate. Guru yra kai kas daugiau. Guru yra tasai, kuris moko dvasinių dalykų – to, kas peržengia fizinio pasaulio ribas.

Tarp fizinio pasaulio ir dvasinio pasaulio yra ry­šys – tarsi durys, esančios tarp dviejų kambarių. Jei esate viename kambaryje ir norite nueiti į kitą, turite atidaryti duris. Pirmasis kambarys – tai pasaulis, kuriam jūs priklausote, t. y. fizinis pasaulis, sąlygotas vietos, laiko ir aplinkybių. Kitas kambarys – tai dvasinis pasau­lis, o durys į jį – tai protas. Jei pajėgsite atidaryti proto „duris“, galėsite įeiti į kitą pasaulį.

Durų raktas yra jūsų rankose, jį galite pasukti arba į dešinę – į Dievo pusę, arba į kairę – į pasaulio pusę. Pasukus raktą į dešinę, protas atrakins duris pas Dievą. Apie tai Svamis jau daug kartų kalbėjo. Guru yra tasai, kuris moko, kaip tas duris atrakinti ir patekti į dvasinį pasaulį.

Puodynės viduje esantis oras niekuo nesiskiria nuo oro, kuris yra puodynės išorėje. Puodynei sudužus, viduje ir išorėje buvęs oras tampa vienas. Guru būtinas tam, kad sudužtų ši dehabhavos (kūno sąmonės) puodynė.

Kiekvienas iš jūsų esate ne vienas, o trys: tasai, kas manote esąs – kūnas; tasai, kuo jus laiko kiti – protas, ir tasai, kas esate iš tikrųjų – Atma. Iš tiesų tai nėra skirtingi dalykai, tai tik skirtingi požiūriai į save. Guru jus moko, kaip išsklaidyti tą neišmanymą, dėl kurio manote esą ne vienas, o trys. Iš tiesų jūs esate tik vienas. Oras puodynės viduje yra toks pats, kaip ir išorėje. Puodynei sudužus, ghatakaša (oras indo viduje) susijungia su čidakaša (oru indo išorėje), t. y. dvasiniu pasauliu. Tam neišmanymui išsklaidyti ateina guru. Tokia yra žodžio „guru“ reikšmė.

... Kas yra tikrasis guru? Guru yra tas, kuris pats tikrai patyrė tiesą.

Iš  dieviškosios kalbos per Guru Pūrnimos šventę Mudenahalyje 2014 m. liepos 12 d.
„Šri Satja Sai uvača“, 1 tomas, p. 147–148

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

Mažas berniukas paklausė: Svami, kas sukūrė Gamtą?

Svamis: Kas sukūrė tave? Tave sukūrė tavo mama. Taip ir Gamtos motina yra Dievas. Dievas sukūrė Gamtą, Gamta sukūrė žmogų, o žmogus turi sugrįžti į Dievą. Tuomet ciklas bus užbaigtas.

Satsangas Encinite, Kalifornijoje, JAV, 2015 m. birželio 20 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Kalifornijoje, JAV
2015 m. birželio mėn.
, p. 34

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Galiausiai ką gi reikia žinoti šiame gyvenime? Reikia žinoti tiesą, kad jūs esate Dievas, bet laikinai esate kūne. Jūs atitinkamai elgiatės dėl kūno, tačiau iš tiesų esate dieviški. Kai protas tempia jus link minčių, žodžių ir veiksmų, kurių prigimtis nėra dieviška, turėtumėte jų vengti. Turėtumėte elgtis tik dieviškai. Koks elgesys yra dieviškas? Meilė ir tarnystė. „Mylėkite visus, tarnaukite visiems“, kaip sakė berniukas. Kai suvoksite, kad esate dieviški, jūs visada visus mylėsite ir visiems tarnausite. Jei manysite, kad esate kūnas, tuomet mylėsite tik save, savo vaikus ir savo šeimą, o kitų ne. Kai pripažinsite ir patikėsite, kad esate Dievas, kuris yra kiekviename, tuomet mylėsite visus.

Tai yra tiesa, kurią kartą suvokę, tapsite visiškai dieviški. Štai kodėl sakoma: „Brahmavid brahmaiva bhavati“ – pažinęs Brahmaną tampa pačiu Brahmanu. To mokė ir didieji Graikijos filosofai. Pažinę šviesą, tampate šviesa. Pažinę tiesą, tampate tiesa. Kaip jūs sužinote tiesą? Pirmiausia jūs patikite, o tada sužinote, arba iš pradžių sužinote, o tada patikite. Bet kuriuo atveju jūs tampate tiesa. Taigi pirmiausia patikėkite, kad jūs esate tiesa, kad esate Dievas. Pradėkite tuo tikėti ir vieną dieną tuo tapsite.

Iš kalbos privačiame satsange Atėnuose 2019 m. balandžio 12 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Graikijoje 2019 m. balandžio mėn., p. 14

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Klausimas: Svami, kokia malda yra tobula?

Svamis: Turėtumėte visada melsti: „Padaryk mane tokį kaip Tu.“ Kai indas yra tuščias, Dievas gali jį pripildyti. Kai bandau jūsų indą ištuštinti, jūs imate verkti: „Prašau, neatimk to iš manęs!“ Jei norite akmenį paversti statula, turite nuskaldyti nereikalingas dalis. Aš turiu pašalinti tai, kas jumyse nėra dieviška, kad liktų tik tai, kas dieviška. Kai bandau pašalinti tai, kas jumyse nėra dieviška, jūs dejuojate: „Svami, neduok man sunkumų!“ Tai nėra tikra malda. Jūsų malda turi būti nuoširdi: „Aš visada priklausau Tau; daryk su manimi, ką tik nori, aš esu laimingas. Galiausiai tebūsiu transformuotas į Tavo pavidalą“, – tada Aš tekėsiu per jus. Tai yra tikrasis meilės srautas.

Rezervuare yra vandens. Tai kodėl jokio vandens negaunate? Nes užsikimšęs vamzdis. Kas vamzdį užkemša? Rūdys ir dulkės, esančios vamzdžio viduje. Dieviškumas yra čia, jūsų viduje. Tad kodėl to nepatiria visi? Nes yra „aš“ ir „mano“ rūdžių ir dulkių. Jei tuos kamščius noriu pašalinti, Aš turiu padaryti tam tikrą darbą, bet jūs nepasirengę tam, kad iš jūsų pašalinčiau „aš“ ir „mano“. Todėl jūsų malda turėtų būti: „Viešpatie, transformuok mane, kad tapčiau Tavimi.“ Jei melsite iš širdies gelmių, padarysiu jus tokius kaip Aš.

Satsangas Mudenahalyje, Indijoje, 2015 m. vasario 7 d.
„Šri Satja Sai uvača“, 6 tomas, p. 177

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Klausimas: Svami, gyvenime man kyla daugybė dilemų, aš turiu priimti sprendimus ir esu tikrai sutrikęs. Visi man sako: „Melskis Svamiui ir palik tai Jam. Jis tai sutvarkys.“ Mano klausimas toks: kaip man atskirti, kada vadovauji Tu, o kada kalba mano protas?

Svamis: Dabar tu užduoti klausimą ir Aš turiu atsakyti, bet jei visi čia esantys žmonės imtų kalbėti vienu metu, ar galėtum Mano atsakymą išgirsti? Būtų per daug triukšmo. Jei salėje daug žmonių tuo pat metu kalba, pranešėjo balso negalite išgirsti. Kad išgirstum, ką Svamis sako iš tavo vidaus, visą proto triukšmą turi išjungti. Protas šiandien tau sako vieną dalyką, o rytoj – kitą. Jis kas akimirką keičiasi, tad protu negali pasitikėti. Turi pasitikėti širdimi – o širdis kalba pašnibždomis. Ji girdisi tik tada, kai protas tyli. Todėl sakoma, kad tyla yra „Sai lęšis“ (angl.: silence is ‘Sailence’). Sai gali pamatyti tik tada, kai esi tylus, o ne tada, kai tyli tik tavo burna. Daug žmonių, kad nekalbėtų, užsiriša burnas, bet tai ne ta tyla, apie kurią kalbu. Aš kalbu apie tai, kad protas turi būti tylus. Protas visada bando pasiūlyti, patarti, pamokyti, įrodyti ir vertinti. Jis nuolat taip daro, nes tokia proto prigimtis, jis negali išlikti tylus. Jis vis ką nors daro. Kai protas toks triukšmingas, kad ir ką Aš sakau, tu išgirsti negali. Pirmiausia nuramink savo protą. Prieš melsdamasis, jį pamokyk. Kad galėtum išgirsti, ką tau sakysiu, turėtum melsti: „Nutildyk mano protą.“ Tada visos iliuzijos ir dilemos baigsis. Visas vadovavimas yra viduje, visos žinios yra viduje. Balso negali išgirsti tik dėl triukšmo. Sumažink visą triukšmą. Melskis, medituok ir nuramink protą – tik tada galėsi Mane girdėti aiškiai. 

Vakaro satsangas Singapūre, 2016 m. rugsėjo 17 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Singapūre 2016 m. rugsėjo mėn., p. 21

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Klausimas: Bhagavane, Tu minėjai, kas nors labai svarbu, kad mylėtume Dievą, yra daug svarbiau, kad Dievas mylėtų mus ir sakytų: „Tai Mano žmogus.“ Kaip mums tapti „tuo žmogumi“?

Svamis: Jei su tėvu einate keliu ir pamatote du savo draugus, darančius ką nors bloga, argi tėvui sakysite, kad jie yra jūsų draugai? Į juos nekreipsite dėmesio ir greitai praeisite pro šalį, kad tėvas nepamatytų, jog turite tokių draugų. O jei jie darytų ką nors gera ir būtų ką nors pasiekę, – gal jų vardai net paminėti per televiziją – jūs išdidžiai sakytumėte savo tėvui: „Tėve, jie yra mano draugai!“ ir jums būtų malonu juos pristatyti.

Taip pat yra ir su Dievu. Jei norite, kad jus pripažintų kaip savus, turite elgtis tinkamai, kad Jis būtų laimingas ir visiems sakytų: „Jis yra Mano.“ Jei elgsitės kitaip, Dievas irgi jus ignoruos ir skubiai praeis pro šalį, kad niekas nežinotų, – visai taip pat!

Jei darote tai, ką Aš noriu, kad darytumėte, jei elgiatės taip, kaip Aš noriu, kad elgtumėtės, tada Aš ateisiu pas jus ir ne tik jums pasakysiu: „Tu esi Mano“, bet ir visiems kitiems pasakysiu, kad jūs esate Mano, nes Aš didžiuosiuosi, kad esu su jumis susijęs. Aš myliu visus, visada – nėra taip, kad jus myliu, o ko nors kito nemyliu, – bet Mano meilę jūs jausite tik tada, kai atitinkamai elgsitės.

Ryto programa – Jaunimo susitikimas Milpite, Kalifornijoje, JAV, 2016 m, birželio 16 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą Kalifornijoje, 1 dalis: Šiaurės Kalifornija, 2016 m. birželis, p. 31–32

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Klausimas: Svami, kaip galėtume sustiprinti savo vienybę
ir skleisti Tavo žinią?

Svamis: Nesinaudokite savo galva, naudokitės širdimi. Širdys visada tokios pačios – jos visada vieningos. Tik žmonių galvos skiriasi. Jei galvosite galva, atsiras „aš“ ir „mano“ – tada niekada nesusivienysite.

Kai galvosite širdimi, jūs mylėsite ir atleisite, prie žmonių prisitaikysite ir juos priimsite – ir tai jus suvienys. Naudokitės savo širdimi – širdis yra atjauta, širdis yra atlaidumas, širdis yra gerumas, širdis yra priėmimas. Taip galėsite susivienyti.

Ryto satsangas Londone su „Sai Premos“ jaunimu, 2016 m. balandžio 4 d.
Bukletas apie Dieviškąjį vizitą JK 2016 m. balandžio mėn., p. 77

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Klausimas: Svami, vieni sako, kad ir menkiausia pažanga yra geriau, negu jokios; kiti tvirtina, kad reikia pasiekti tobulumą. Kokio požiūrio reikėtų laikytis?

Svamis: Menkiausia pažanga tikrai yra geriau, nei visiškai jokios. Vis dėlto pateiksiu jums pavyzdį. Jei jums duočiau gulabdžamuną be cukraus, ar jis jums patiktų? Gulabdžamunas jums nepatiks, jei nebus saldus. Saldumas – gulabdžamuno esmė. Jei jis bus nesaldus, ar vadinsite jį gulabdžamunu? Kad galėtum būti vadinamas mokiniu, turi būti gailestingas, drausmingas, kantrus, uolus ir geras. Tas, kuris šių savybių neturi, negali būti vadinamas mokiniu. Tad nors ir menkiausia pažanga yra geriau, negu jokios pažangos, tačiau Svamiui tai tas pats, kas nesaldus gulabdžamunas. Nuolatos turite stengtis tapti tobuli. Turite būti atkaklūs ir niekada nepasiduoti. Tai yra tikrojo sekėjo bruožai. Kas dieną turite stengtis tapti geresni, nei buvote vakar. Negalėsite savęs paaukoti Svamiui tol, kol nepasieksite šimtaprocentinio tyrumo!

Satsangas Mudenahalyje, 2014 m. rugsėjo 9 d.
„Šri Satja Sai uvača“, 1 tomas, p. 295

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s